لیست پلان های اشتراک


اشتراک یک ماهه ترافیک نامحدود هفت روز هدیه بخاطر مشکلات دانلود در خردادماه VIP-2

 • 20000 تومان
 • 37 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک دوماهه ترافیک نامحدود هفت روز هدیه بخاطر مشکلات دانلود در خردادماه VIP-3

 • 35000 تومان
 • 67 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک سه ماهه ترافیک نامحدود هفت روز هدیه بخاطر مشکلات دانلود در خردادماه VIP-4

 • 50000 تومان
 • 97 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک شش ماهه ترافیک نامحدود هفت روز هدیه بخاطر مشکلات دانلود در خردادماه VIP-5

 • 80000 تومان
 • 187 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود