لیست پلان های اشتراک


اشتراک یک ماهه ترافیک نامحدود

 • 20000 تومان
 • 30 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک سه ماهه ترافیک نامحدود

 • 40000 تومان
 • 90 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک شش ماهه ترافیک نامحدود

 • 65000 تومان
 • 180 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک سالانه ترافیک نامحدود (50درصد تخفیف ویژه تا ساعت 12امشب )

 • 50000 تومان
 • 365 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود