لیست پلان های اشتراک


اشتراک یک ماهه -- ترافیک نامحدود پلان پایه

 • 27500 تومان
 • 30 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک دوماهه-- ترافیک نامحدود پلان برنزی

 • 49500 تومان
 • 60 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک سه ماهه -- ترافیک نامحدو پلان تجاری

 • 66000 تومان
 • 90 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک شش ماهه --ترافیک نامحدود پلان اقتصادی تخفیف 100تومان بجای 132تومان

 • 100000 تومان
 • 180 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک سالانه -- ترافیک نامحدود پلان طلایی تخفیف 190تومان بجای 220تومان

 • 190000 تومان
 • 365 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود